Logo

คำอธิบาย

นายเอ คิดโจทย์คณิตศาสตร์ขึ้นมาจำนวน 1,234 ข้อ โดยให้นายบี เป็นคนทำ

โดยนายบี จะทำโจทย์ตั้งแต่วันที่ n ถึงวันที่ m ในวันแรกที่เริ่มทำโจทย์นั้นนายบี จะทำโจทย์ทั้งหมด k ข้อ

และในแต่ละวันนายบี จะทำโจทย์มากขึ้นวันละ A ข้อ


รูปแบบ Input

บรรทัดเดียว รับจำนวนเต็มบวก n, m, k และ A ตามลำดับ


รูปแบบ Output

บรรทัดเดียว มีสองกรณีคือ

1.สามารถทำโจทย์ได้ทั้งหมดให้แสดงคำว่า "YES"

2.ไม่สามารถทำโจทย์ทั้งหมดได้ทันเวลาให้แสดงจำนวนข้อที่เหลือ


 1 ตัวอย่าง 1
input:
1 2 3 4
output:
1224
 2 ตัวอย่าง 2
input:
1 5 10 200
output:
YES
 3 ตัวอย่าง 3
input:
1 5 6 20
output:
1004
-
×

Report a Problem: